“Nhịp phố” đánh dấu hành trình 10 năm sáng tác của Nguyễn Minh – dantri.com.vn