Bạn 03

Bạn 03

Project Details

  • Acrylic

  • 2018

  • 30x40 cm