Tĩnh vật 01

Tĩnh vật 01

Project Details

  • Acrylic trên toan

  • 2018

  • 60x69 cm