Tĩnh vật 06

Tĩnh vật 06

Project Details

  • Acrylic trên toan

  • 2018

  • 50x60 cm