Tĩnh vật 03

Tĩnh vật 03

Project Details

  • Acrylic trên toan

  • 2018

  • 30x60 cm